Điểm thi năm 2 - Năm học 2019-2010

Điểm thi năm 2 - Năm học 2019-2010

Ngoai ngu 1A.xls

Ngoai ngu 2A.xls

TV_1C_17.01_1.xls

TV_2C_21.03_2.xlsx

TV_3B__1.xls

TV_3B_CUBA_1.xls

TV_3C_22.05_1.xlsx

TV_4B_5.10_1.xls

TV_5B_12.11_1.xls

TV_6B_14.12_1.xls