ĐIỂM THI CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ 1-KHÓA 2019-NĂM HỌC 2019-2020

ĐIỂM THI CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ 1-KHÓA 2019-NĂM HỌC 2019-2020

Cuối HP1A.xls

Cuối HP1B.xls

Cuối HP2A.xls

Cuối HP2B.xls

Cuối HP3A.xls

Cuối HP4A.xlsx

Cuối HP5A.xlsx