Kết quả thi Năm 3 & Năm 4_update 21.5.2019

Kết quả thi Năm 3 & Năm 4_update 21.5.2019

Năm 4_Môn tự chọn:   https://www.dropbox.com/s/kf41el9sxz94b9t/Nam%204_Mon%20tu%20chon_8.3.xls?dl=0

Năm 3_ Địa lý:             https://www.dropbox.com/s/i3k608324s5icy2/Nam%203_Dia%20ly_web.xls?dl=0

Năm 3_ Tiếng Việt du lịch  https://www.dropbox.com/s/ol6jgt4xn8a2u81/Nam%203_TV%20Du%20lich_19.04.xls?dl=0

Năm 3_THTNC2:           https://www.dropbox.com/s/a6887cb042hhuti/Nam%203_THTNC2_web.xls?dl=0

Năm 3_THTNC1:           https://www.dropbox.com/s/jm5pudllmgx9gwl/Nam%203_THTNC1_web.xls?dl=0