NĂM 3 - ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN

NĂM 3 - ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN

NĂM 3 - ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN Môn 1: Tiếng Việt kinh tế thương mại Moon2: Pháp luật kinh tế thương mại Cách xem điểm và tính điểm: Điểm tổng kết (TK) = điểm cuối kì (CK)*60% + điểm giữa kì (GK)*30% + điểm chuyên cần (CC)

Nam 3-CK-TVKTTM-14.10_2

Nam 3-CK-PLTMVN-18.11_2