DANH SÁCH THI CUỐI HỌC PHẦN TIẾNG VIỆT KINH TẾ THƯƠNG MẠI-14.10.2019

Môn thi: Tiếng Việt Kinh tế Thương mại; Thời gian: 8:00-9:30, ngày 14/10/2019; Phòng thi: phòng 716 C (lớp 1V2219), phòng 717 C (lớp 1V0417), phòng 106 E (lớp 2V0417)

Nam 3-CK-TVKTTM-14.10