Cảnh báo học tập

Cảnh báo học tập

Nhà trường đã ban hành Thông báo cảnh báo học tập đối với sinh viên hệ Chính quy và đã đăng tải Thông báo này trên trang web của Nhà trường..

Các em quan tâm có thể xem qua đường link sau:

http://daotao.hanu.vn/userfiles/file/DaoTao/Huu%20Hoa/2018/Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o/DHHN_TB_2490_Canh%20bao%20hoc%20tap_12112018.PDF