Năm 3_Kỹ năng thuyết trình

Năm 3_Kỹ năng thuyết trình

Link: https://www.dropbox.com/s/3j5m2j54dj1qx1g/Nam%203_KNTT_07.06.xls?dl=0