NĂM 3-ĐIỂM THI HỌC PHẦN TIẾNG VIỆT KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ HỌC PHẦN PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

NĂM 3- ĐIỂM THI HẾT HỌC PHẦN MÔN 1: TIẾNG VIỆT KINH TẾ THƯƠNG MẠI MÔN 2: PHÁP LUẬT KINH TẾ THƯƠNG MẠI Cách tính điểm và xem điểm: Điểm Chuyên cần (điểm CC), điểm Giữa kì (điểm GK); điểm cuối kì (điểm CK) Điểm Tổng kết (điểm TK) = điểm CC*60%+ điểm GK*30%+ điểm CC*10% (điểm TK < 5.0: học lại)

Nam 3-CK-TVKTTM-14.10

Nam 3-CK-PLTMVN-18.11