Điểm thi năm 3 - Năm học 2019-2010

Điểm thi năm 3 - Năm học 2019-2010

ĐIỂM NĂM 3 - NĂM HỌC 2019-2020

Năm 03-CHP-Môn HN học.xlsx

Năm 03_PPNCKH_11.4.2020-ok_3.xlsx

Năm 03-CHP-Mon Địa lý Việt Nam.xlsx

Năm 03-CK-Môn Dẫn luận ngôn ngữ-25.10-ok_1.xlsx

Năm 03-CK-Ngữ âm tiếng Việt_1.xlsx

Năm 03- PLTMVN_1.xlsx

Năm 03- Trích giảng VH Việt Nam_1.xlsx

Năm 03-CK-TVKTTM-14.10__1.xlsx

Năm 03 - Cơ sở văn hóa Việt Nam_1.xlsx

Năm 03 - Lịch sử Việt Nam giản yếu.xlsx