ĐIỂM THI HỌC PHẦN 1A - NĂM THỨ NHẤT -  NĂM HỌC 2019-2020

ĐIỂM THI HỌC PHẦN 1A - NĂM THỨ NHẤT - NĂM HỌC 2019-2020

Nam 1-CHP 1A-7.10.2019