DANH SÁCH THI CUỐI KỲ 4B - NĂM 2

THI CUỐI KÌ 4B Ngày 25.10.2019 Thời gian: 8:00-9:30 Phòng thi: Phòng 101 E (lớp 1V0418), phòng 102 E (lớp 2V0418), phòng 107 E (lớp 3V0418), phòng 208 E (lớp 4V0418)

Nam 2-CHP 4B-25.10